سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان بسیج اساتید دانشگاهها 
مسئول کمیته علوم قرآنی 
1383/03/27 
 
علمی، اجرایی 
همکاری 
هیأت مرکزی گزینش آموزش و پرورش 
---- 
1376/07/01 
1379/07/02 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
مراکز تربیت معلم و دانشگاهها 
داوری مسابقات قرآن 
 
 
علمی 
تدریس 
مراکز تربیت معلم و دانشگاهها 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
--- 
تدریس 
سازمان قضایی نیروهای مسلح 
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
----