نگاهی گذرا به: «الضعفاء من رجال الحدیث»- نویسندگان: محسن رفیعی – معصومه شریفی
60 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: نوشتار حاضر، دربردارندۀ معرّفی و بررسی کتاب «الضعفاء من رجال الحدیث» ، اثر آقای حسین الساعدی است. این کتاب شامل سه جلد است. نویسنده در جلد نخست پس از مقدّمه، نکاتی ارزشمند دربارۀ دانش رجال و مباحث پیرامونی آن ارائه داده است. آن گاه در ادامۀ همین جلد و دو جلد دیگر، به بررسی أحوال 407 نفر از «ضعفای رجال حدیث» پرداخته است و در پایان جلد سوم نیز مجموعۀ فهرست ها ارائه شده است بدین شرح: «فهرس الآیات الکریمة»، «فهرس الروایات»، «فهرس طبقات الضعفاء»، «فهرس مساکن الضعفاء»، «فهرس الفرق و المذاهب»، «فهرس القبائل و الأقوام»، «فهرس المصادر و المآخذ»، «فهرس التفصیلی» نویسنده در مقدّمه به این مباحث می پردازد: موضوع بحث، گونه ها و أصناف ضعیفان، أهداف بحث، موانع و مشکلات بحث، نگارش ها دربارۀ ضعیفان، شیوۀ بررسی أحوال ضعیفان رجال حدیث. شیوۀ نویسنده در بررسی أحوال ضعیفان این گونه است که ابتدا نام و نَسَب راوی، سپس طبقۀ او، سخنان دانشمندان دربارۀ او، کتابها و روایت های او، و در پایان چکیدۀ سخن دربارۀ او را می آورد. نویسنده در «بحوث تمهیدیة» نکانی ارزشمند ارائه داده است بدین شرح: تعریف، موضوع و ضرورت علم رجال، پیدایش و پیمایش علم رجال، آنچه تضعیف با آن ثابت می شود، مصادر تضعیف ، ألفاظ تضعیف، تعارض میان جرح و تعدیل. نگارندگانِ این نوشتار، پس از معرّفی کتاب، به محاسن و نوآوری ها، کاستی ها و نابسامانی های آن پرداخته اند. این کتاب در نوع خود کم نظیر است و جامعیّت و نوآوریهای بسیار در آن دیده می شود. چه اینکه نویسنده با گستردگی به معرّفی ضعفا پرداخته و أحوال، کتابها و روایتهای آنان را از منابع رجالی، حدیثی، تاریخی، تراجم و أنساب گردآوری کرده است. از دیگر محاسن این کتاب است که با گردآوری اطّلاعات پراکنده، راویانی نشان داده شده اند که هم در رجال شیعه، و هم در رجال أهل سنّت تضعیف شده اند. کلید واژه: الضعفاء، رجال الحدیث، الضعفاء من رجال الحدیث.
دانلود