تناسب شناخت مبهمات، با فهم آیات- نویسندگان: محسن رفیعی ـ معصومه شریفی
46 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده قرآن کریم، دارای واژگانی است که با اسم عَلَم از آنها یاد نشده و مصادیق‌شان شناخته شده نیست. این واژگان را اصطلاحاً «مُبهَم» می‌نامند. دانش مبهمات قرآن از جمله مباحث ارزشمند علوم قرآنی است که با کشف مصادیق این واژگان، فهم و تفسیری درست‌تر از آیات قرآن کریم به دست می‌آید. راه شناخت مبهمات، صرفاً از مسیر نقل – آن هم برگرفته از سیره و سنّت رسول خدا و أهل بیت پاک و مطهّرش علیهم‌السلام – است و هیچ راهی در آرای شخصی و اجتهادات أفراد وجود ندارد. این نوشتار به دو بخش تقسیم شده است: در بخش اول، به گونه‌ای گذرا به این مباحث پرداخته شده است: 1- مفهوم‌شناسی واژۀ «مبهمات»، 2- جایگاه و اهمیّت دانش مبهمات، 3- فواید و آثار شناخت مبهمات قرآن، 4- پیشینة دانش مبهمات قرآن، 5- سیر تاریخی در نگارش تفسیر مبهمات قرآن، 6- سبب ورود إبهام در قرآن، 7- مرجع شناخت مبهمات قرآن، 8- برجسته‌ترین منابع دستیابی به مبهمات قرآن، و در بخش دوم، نمونه‌هایی از مبهمات در قرآن کریم آمده است. در پایان هم نتیجه، و سپس منابعی که در این پژوهش استفاده شده ارایه شده است. کلید واژه: 1- مبهمات 2- مبهمات قرآن کریم 3- تفسیر مبهمات قرآن کریم 4- علوم قرآنی